انتشارات آریانا

1مطلب موجود می باشد.
کتاب نسل چهارم بازاریابی فلیپ کاتلر
معرفی کتاب

معرفی کتاب نسل چهارم بازاریابی کاتلر؛بازاریابی دیجیتال


معرفی کتابی ویژه عصر دیجیتال، از پدر بازاریابی دنیا