رسالت

2مطلب موجود می باشد.
چگونه همیشه موتورانگیزه خودم رو روشن نگه میدارم
تجربه

چگونه همیشه موتورانگیزه خودم رو روشن نگه میدارم؟


من برای حفظ انگیزه فرمول سری دارم که اینجا منتشرش کردم

برای کدامین آرمان باید جنگید نقش محتوا در رسالت شخصی من
تجربه

برای کدامین آرمان باید جنگید؟ نقش محتوا در رسالت شخصی من


باید برای زندگی آرمان و رسالتی داشت؛ چگونه محتوا به زندگی معنا می دهد.