نویسنده

باسط رستمی

ما با تجربه کردن است که خود زندگی را لمس می کنیم؛ از نوشتن برای کسب وکارها از دریچه یک دیجیتال مارکتر لذت می برم به نظر من نوشتن ابزاری برای جاودانگی است.