انتشارات آریانا

1مطلب موجود می باشد.
کتاب نسل چهارم بازاریابی فلیپ کاتلر
معرفی کتاب

معرفی کتاب نسل چهارم بازاریابی فلیپ کاتلر؛بازاریابی دیجیتال


معرفی کتابی ویژه عصر دیجیتال، از پدر بازاریابی دنیا