انگیزه

1مطلب موجود می باشد.
چگونه همیشه موتورانگیزه خودم رو روشن نگه میدارم
تجربه

چگونه همیشه موتورانگیزه خودم رو روشن نگه میدارم؟


من برای حفظ انگیزه فرمول سری دارم که اینجا منتشرش کردم+تجربه نگاری