نقدکتاب

2مطلب موجود می باشد.
کتاب نسل چهارم بازاریابی فلیپ کاتلر
معرفی کتاب

معرفی کتاب نسل چهارم بازاریابی فلیپ کاتلر؛بازاریابی دیجیتال


معرفی کتابی ویژه عصر دیجیتال، از پدر بازاریابی دنیا

معرفی 21 کتاب کسب وکاری
معرفی کتاب

معرفی21 کتاب کسب وکاری ؛ ویژه حرفه ای ها


معرفی کتاب های کسب وکاری که خوندم و لذت بردم