پیتردراکر

1مطلب موجود می باشد.
برای کدامین آرمان باید جنگید نقش محتوا در رسالت شخصی من
تجربه

برای کدامین آرمان باید جنگید؟ نقش محتوا در رسالت شخصی من


باید برای زندگی آرمان و رسالتی داشت؛ چگونه محتوا به زندگی معنا می دهد.